Sgeulachdan Eagalach Feagalach

Sgeulachdan Eagalach Feagalach

Age Group
Book Format
Book Types
Bana-bhuidsich, sìthichean, troich, rìgh mosach agus bodach beag uaine – thig thu tarsaing orra uile anns na sgeulachdan goirid seo le Catrìona Lexy Chaimbeul. Leugh mu dheidhinn Annabella àlainn a tha a’ saoilsinn mòran dhith fhèin ged a tha i gu math mì-mhodhail ri na sgoilearan eile nuair nach eil duin’ eile ga faicinn. Faigh a-mach mar a thug Peigi a’ char às an rìgh mosach agus saoil dè a thachair nuair a choinnich Seonaidh bodach beag uaine anns a’ choille? Ma ’s toigh leat sgeulachdan annasach, eagalach còrdaidh an leabhar seo riut. Mura cuir na caractaran oillteil anns an leabhar seo an t-eagal ort, cuiridh mi geall gun cuir na dealbhan dorcha aig Johnny Stormonth-Darling gaoir tro d’ fheòil! - Rosemary Ward, Director of the Comhairle nan Leabhraichean

Get the resources and support you need to promote reading in your school or community

Take part